Home

Kadernota 2019

Verkeer en mobiliteit, daar beginnen we mee. A 50 bij Veghel, ontsluiting van Den Dubbelen en de N 279 zijn nog steeds grote knelpunten. De verslagen van de gesprekstafels ondersteunen dit.  Zo lezen we:

- Zet samen met andere belanghebbenden sterk in op lobby verbreding van de A50.

- ‘Als je in de spits in Veghel tussen woon- en werkgebied rijdt dan kom je in de spits altijd in de file. Er zijn maar 2 plekken waar je de Zuid-Willemsvaart over kunt.

- Probleem is de doorstroming. Zie de file bij Taylorbrug. Neem dit mee in de mobiliteitsvisie.

Ja voorzitter, op 6 november tijdens de algemene beschouwingen, opperden wij al een mogelijke oplossing, namelijk  

- Goede ontsluiting van zowel Foodpark 1 als 2  VANAF DE SNELWEG vanuit het zuidwesten om duurzaam de mobiliteit de garanderen en;

- Een brug voor alle wegverkeer ter hoogte van het Duits Lijntje om Den Dubbelen bereikbaar te houden en de Taylorbrug te ontlasten, het liefste in combinatie met een parallelstructuur op de N279.

Want voorzitter, mede gezien de geluiden die vanuit de gesprekstafels komen, is het op zijn minst onderzoeken van zo’n verkeersbrug toch zeker de moeite waard en in ieder geval een betere optie dan het verplaatsen van de in 2014 gebouwde Gazellebrug om zo een snelfietsroute te creëren die duurder, ruimtelijk minder goed inpasbaar en minder direct is dan de optie om de Gazellebrug te laten liggen. Maar daar komt mijn – sinds een maand weledelgestrenge - collega later deze avond ook nog op terug.
Die verkeersbrug ter hoogte van het Duits Lijntje is bovendien een betere optie dan helemaal in Keldonk de ontsluiting van een bedrijventerrein in Veghel te regelen door een nieuwe overgang over de Zuid-Willemsvaart te creëren om er vervolgens OOK eentje te weg te halen, te weten de bestaande brug.

Wat verder een probleem vormt op niet alleen Den Dubbelen, maar ook andere bedrijvenparken, zijn de geparkeerde vrachtwagens. Ook dit onderwerp kwam terug aan de gesprekstafels en in de programmaverantwoording 2017 is de kwestie helaas met een ‘oranje gezichtje’ aangeduid. Gebleken is namelijk dat er geen interesse vanuit de markt is om een vrachtwagenparkeerplaats te realiseren en dat momenteel een onderzoek loopt. Toen pakte ik er nog even de begroting voor 2018 bij en daar staat beschreven dat in het 1e kwartaal van 2018 een voorstel rondom dit onderwerp zou komen. Maar in de bestuurlijke planning is het echter nog niet opgenomen. Dus, als vraag aan de wethouder: aangezien de markt geen interesse heeft, hoe zal de vrachtwagenparkeerproblematiek – 31 letters-  worden aangepakt en wanneer kunnen we een voorstel verwachten: dit jaar, of in 2019.

Want voorzitter, we kunnen een hele hoop aandacht besteden aan zaken als citymarketing en andere vormen van promotie, en daar is in principe ook niets mis mee, maar wanneer je economische kloppende hart niet goed bereikbaar is, komt de boodschap dat we streven naar het ‘beste vestigingsklimaat’ iets minder goed over.

Een ander punt dat we aan willen stippen voor 2019 zijn de belastingen, en dan met name de OZB. Voor de begroting van 2018 kende deze namelijk een roerig verloop. In het Coalitieakkoord stond nog beschreven dat de lastendruk niet zou stijgen, vervolgens werd in het Mijlpalendocument geschreven ‘dat in afwijking van het coalitieakkoord de totale lastendruk per inwoner beperkt zou stijgen’ en uiteindelijk bleek in de begroting dat een extra verhoging niet nodig was, althans niet voor 2018, maar voor de volgende jaren weer wel.

Voorzitter, voor 2019 hopen wij op een minder turbulent verloop omtrent deze materie. Nog belangrijker, wij gaan ervan uit dat de belofte uit het Coalitieakkoord gestand zal worden gedaan en dat we in de aankomende kadernota kunnen lezen dat de OZB niet verhoogd zal worden. De meerjarenraming biedt hiertoe de ruimte, dus daarom roepen wij de wethouder op om de verhoging die daar nu nog in beschreven staat, te schrappen. Diezelfde wethouder gaf tijdens de commissievergadering voorafgaand aan de begroting 2018 echter al aan dat deze verhoging enkel ‘als zekerheidje’ is opgenomen, dus we gaan ervan uit dat dit geen probleem kan vormen

Verder willen we het onderwijs benoemen. In de verslagen van de gesprekstafels lezen we onder meer:

· Aandacht voor samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

· Meierijstad heeft veel grote bedrijven met potentiële stagemogelijkheden.

· Meer stageplaatsen, liefst in Meierijstad,

· Denk aan stagemakelaar

· Aandacht voor rol POM bij HBO en universiteit

· Laat diverse soorten onderwijs samen werken

Volgens mij is het vrij duidelijk voorzitter; aan de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven en de daaruit onder meer volgende stageplekken schort nog het een en ander. En dat is een enorme gemiste kans, want er zijn volgens ons weinig plekken waar alle facetten van de ‘agrifood’ zo bij goed bij elkaar komen als in Meierijstad.

Hier zijn er veehouderijen, veevoederfabrieken, verwerkende industrie, andere aanverwante bedrijvigheid en zelfs twee hoofdkantoren van landelijke supermarktketens. Alleen ontbreekt het daar nog aan één ding, en dat is de vestiging van verwante onderwijsinstellingen. Dat er in Meierijstad geen dependances van de Helicon, van de HAS zijn of dat er vanuit de Wageningse Universiteit geen onderzoekscentrum is, is bijzonder jammer, want heb je die wel, dan komen oplossingen voor het stage-probleem in een stroomversnelling. Ook houden we daarmee jonge mensen in de buurt, in plaats van dat ze blijven plakken in hun studiestad. Mede in AgriFood-Capital verband is het zeker de moeite waard om voor zulk onderwijs te pleiten.

En over dat AgriFood-Capital gebeuren gesproken, wie moet daar eigenlijk de voorzitter van zijn? Stel je hebt de keuze tussen iemand die eerst burgemeester was in Veldhoven, met 45.000 inwoners, zonder veel ervaring in de agrarische sector, of je kan iemand kiezen die eerst burgemeester was in Horst aan de Maas met 42.000 inwoners, vergelijkbaar dus, die directeur was van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en voorzitter is van de Nederlandse TuinbouwRaad. Nou, wie kies je dan, ik zou het wel weten.

Tot zover