Home

College moet goede voorbeeld geven voor platteland en landbouw.

De fracties van D66 en Lijst Blanco dienen op 6 april een gezamenlijke motie in om het platteland en de landbouw een nieuwe toekomst te geven. Zij dringen er bij het college op aan om op deze thema’s meer de samenwerking te zoeken en een afgewogen beleid te ontwikkelen waarbij aan agrariërs en bewoners van het platteland de ruimte geboden wordt om samen kansrijke plannen te maken. En die plannen moeten betrekking hebben op volksgezondheid, gezonde bedrijven, leefbaarheid, veiligheid, dierenwelzijn, duurzaamheid, ondernemerschap, bouwen, huisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, recreatie en toerisme.

Thijs van Zutphen van Lijst Blanco: “ de komende jaren zal er meer dan 375.000 vierkante meter landbouwbedrijf leeg staan. Dat zijn meer dan 75 voetbalvelden*. Om verpaupering te voorkomen moeten er actieve plannen ontwikkeld worden op het gebied van alternatieve bestemmingen, wonen, recreatie etc. Alleen dan blijft ons platteland leefbaar, vitaal en veilig”.

Marrik van Rozendaal van D66: “ voor iedere inwoner heeft Meierijstad 6 varkens en 15 kippen. Ik maak me zorgen over de volksgezondheid en het welzijn van die dieren. We moeten naar een duurzame landbouw met gezonde boerenbedrijven. Zoals het nu gaat kan niet meer. Dat blijkt wel uit het aantal boeren dat stopt met hun bedrijf”.

De gemeente moet niet alles zelf gaan doen, maar vooral een koers bepalen die rekening houdt met alle aspecten en burgers en ondernemers steunen om goede initiatieven ook echt de kans te geven en die niet kapot te laten lopen op stroeve procedures of te starre regels en wetten.

De gemeente Meierijstad is ontstaan om een sterker bestuur, meer beleidskracht en meer budget te krijgen. Landbouw en platteland kunnen het bewijs zijn dat de fusie zinvol is. Het college moet het goede voorbeeld geven en gezamenlijk dit thema oppakken.

De motie zelf kunt u vinden door hier te  klikken.

*Ervan uitgaande dat we onder een voetbalveld een halve hectare verstaan, 5000 m2