Home

Verslag raadsvergaderingen 20-06-17 en 22-06-17

 

Het was de afgelopen maand erg druk; er stonden immers vele punten op de agenda en daardoor waren er deze week zelfs twee raadsvergaderingen. Misschien wel een van de belangrijkste punten van deze raadsperiode kwam hierin aan de orde: de verkeersproblematiek omtrent de N279.

 

Mijlpalen van Meierijstad

Tijdens de eerste raadsvergadering van de week op dinsdag 20 juni konden alle fracties reageren op het Mijlpalendocument van het college. Het is niet zo dat er geen goede dingen in dit document staan. Wel hadden meerdere fracties wat vragen aan het college en flinke kanttekeningen bij dit document. De verhoging van de OZB, aangekondigd in het Mijlpalendocument, leverde veel weerstand op. Deze verhoging van de OZB is wat ons betreft daarom een onredelijke maatregel waarmee het college in haar plan komt.
Met een cbs-indexering kunnen we leven, maar om hiernaast jaarlijks 2% te indexeren, met daarbovenop een indexatie in 2018 van 2%, gaat echt veel te ver. Deze verhoging valt volgens ons niet te rijmen met een fusie waarvan de burgers beter moeten worden

Met deze enorme OZB-verhoging hadden naast onze partij ook andere partijen moeite, zelfs één uit de coalitie. Wat daarbij de ergernis vergrootte, is dat in het coalitieakkoord van de partijen TEAM, CDA, PvdA en VVD, geschreven stond dat er geen lastenverhoging doorgevoerd zou worden.

Verder zijn we blij dat het College met een voorstel komt om het buitengebied van breedbandinternet te voorzien, want dit is een van de punten die in ons verkiezingsprogramma stond. De conclusie van veel partijen was dat het College veel ambitie heeft en moeilijk ‘nee’ kan zeggen. Zo wordt er veel geld van de algemene reserves gebruikt om te investeren. Wij wachten alle voorstellen van het College af en tot slot roepen we het College op om een succes van Meierijstad te maken

De motie van de oppositie om per 1 januari 2019 het aantal wethouders terug te brengen tot maximaal 5,0 fte haalde het zoals verwacht niet. Alle coalitiepartijen bleven vasthouden aan zes wethouders.

Motie ‘Tering naar de nering’

Spreektekst Lijst Blanco

 

Advies over voorkeursalternatief N279

Tijdens de commissie van REB van 15 juni waren alle fracties het er wel over eens: meer tijd hebben we nodig om alle alternatieven van de N279 goed uit te zoeken. We kunnen toch geen beslissing maken op basis onvolledige gegevens? Het gaat namelijk over erg veel geld en we maken een beslissing voor de komende 100 jaar!

Nou dat beslissen op basis van onvolledige gegevens kan toch wel bleek tijdens de raadsvergadering van 22 juni. De coalitiepartijen waren gedraaid op aandringen van de wethouder. Wij snappen ook wel dat de wethouder een besluit wilde hebben van de raad, want anders zou hij niets te zeggen hebben in de stuurgroep en stond Meierijstad buitenspel. We zouden echter een besluit op hoofdlijnen kunnen maken en nog wel wat ruimte kunnen inbouwen voor veranderingen zodat we nog wat meer onderzoek kunnen doen om zo tot een betere beslissing te komen. Extra ruimte in bouwen in het voorstel wilde tijdens de commissie elke partij, maar tijdens de raad ging de coalitie hier niet in mee. De motie van de SP die hierop betrekking had, die later een motie van de gehele oppositie werd, werd door de coalitie afgeschoten. De coalitie diende een amendement in en de oppositie uitte nogmaals de zorgen over het besluit dat we moesten nemen op basis van onvolledige informatie, de vele onzekerheden en een veel te snel proces. Zo komt er bijvoorbeeld een weg te liggen bij en gasleiding, maar het is nog niet bekend of de gasleiding wordt omgelegd of dat de weg ergens anders komt. Dit kan echt heel veel geld gaan kosten, maar dat weten we nu nog niet.

Wij dachten en denken nog steeds als Lijst Blanco een goed alternatief te hebben gevonden en we wilden het graag uitgezocht hebben. Zie hier ons alternatief. Andere partijen stonden niet negatief hiertegenover om dit te onderzoeken, maar als we geen extra tijd krijgen van de provincie heeft het niet veel zin. Ons amendement haalde het dus jammer genoeg niet. We hebben als oppositie gezamenlijk duidelijk onze zorgen geuit en de wethouder zegde toe dat hij de geluiden van oppositie aan de stuurgroep zou overbrengen. Heel de oppositie (Lijst Blanco, SP, Hart voor Schijndel, D66 en Gemeentebelang Meierijstad) stemde tegen het amendement en het gewijzigde voorstel over het advies

Spreektekst 1ste termijn Lijst Blanco

Amendement van Lijst Blanco

Motie oppositie

 

Subsidieverordening

Tijdens de raadsvergadering moesten we ook nog een algemene subsidie verordening vaststellen. Een prima voorstel volgens ons, maar toch zat ons iets niet lekker en dit hadden meerdere partijen. We waren het niet eens om het grensbedrag vast te stellen op 10.000 euro in plaats van 5.000 euro wat volgens het VNG-model gebruikelijk is. Waar we nu mee zouden instemmen is dat tot een bedrag van 10.000 euro per jaar voor de komende vier jaar en dus in totaal maximaal 40.000 euro zonder verantwoording tussendoor of achteraf (enkel vooraf) door een vereniging kan worden aangevraagd. Dus geen verantwoording van verenigingen wat er met het subsidiebedrag gedaan wordt. Wij geven als gemeente gemeenschapsgeld uit en wij vinden dat daar zorgvuldig mee om dient te worden gegaan. Als je als vereniging zo’n groot bedrag krijgt dan vinden wij het niet meer dan normaal dat je dit moet verantwoorden. Dit zou echter te veel lasten opleveren volgens de wethouder voor de verenigingen. Wat is nu de moeite om op een A4-tje te verantwoorden wat je met het subsidiebedrag hebt gedaan? Wij dienden daarom samen met de VVD een amendement in. Dit amendement haalde het niet, want alleen de SP en Gemeentebelang Meierijstad steunde ons amendement. Het amendement van de SP haalde het gelukkig wel. De strekking was ongeveer hetzelfde maar van de SP was iets minder lang strijkend. Team Meierijstad stemde bij dit voorstel voor, dus moet voor subsidies van 5.000-10.000 euro een jaarverslag worden ingediend en dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.

Het amendement om een VOG-verklaring te overleggen van bestuursleden, uitvoerende medewerkers en vrijwilligers haalt het niet ondanks dat de meeste partijen de intentie wel goed vonden. Het onderwerp zal nog een keer op de agenda verschijnen. Wij stemde overigens wel voor het amendement van Hart voor Schijndel en de PvdA. De PvdA maakte alleen een zeer merkwaardige wending en zag ervan af om het amendement mee in te dienen en stemde tegen.

Amendement Lijst Blanco/VVD

 

Hiernaast hebben we nog veel meer dingen vastgesteld. Zo heeft de gemeenteraad zich onder andere uitgesproken om een Fair Trade gemeente te worden, hebben we een initiatiefvoorstel van Hart voor Schijndel unaniem aangenomen dat burgers vooraf de mogelijkheid wordt geboden om straten mee her in te richten en bewoners daarbij te stimuleren en te begeleiden en we het plan van aanpak transformatie jeugdzorg vastgesteld.

Marrik van Rozendaal (D66) diende op het laatste moment van de raadsvergadering een initiatiefvoorstel in en die werd met gejuich door de raad aangenomen. Het voorstel luidde als volgt: als het tropisch weer is en de vergadering duurt langer dan twee uur dan dienen er ijsjes uitgedeeld te worden. Volkomen mee eens!