Home

Lijst Blanco blij met switch van College naar situationeel grondbeleid

 

Tijdens de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering is over het grondbeleid gesproken. In het coalitieakkoord en het Mijlpalendocument stond dat het College voor een facilitair grondbeleid zou gaan kiezen. Facilitair grondbeleid is een andere benaming voor passief grondbeleid wat betekent dat de gemeente ruimtelijke ontwikkelingen overlaat aan private partijen. Het voordeel hiervan is dat de gemeente minder financiële risico’s loopt, maar de sturingsmogelijkheden van de gemeente bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn wel beperkt. In Veghel en Rooi voerde men vroeger actief grondbeleid wat inhoud dat de gemeente zelf het initiatief neemt en zelf dus zelf gronden verwerft. Het College kiest nu voor situationeel grondbeleid en dat betekent dat ze per situatie bekijkt wat het beste beleid is. Lijst Blanco is hier erg blij mee, want als bijvoorbeeld de bouw van sociale huurwoningen of het bouwen van woningen in een kleine kern achterblijft kan de gemeente meer sturen. In deze gevallen zou de gemeente dan voor actief grondbeleid kunnen kiezen. Raadslid Luc van den Tillaart gaf in de commissievergadering aan dat met facilitair grondbeleid meer doelstellingen en ambities gerealiseerd kunnen worden. Bij de woonvisie en de bespreking van het Mijlpalen document stelde Lijst Blanco al kritische vragen over het eerdere plan om voor facilitair grondbeleid te kiezen. Lijst Blanco is dus blij met de switch van het College naar situationeel grondbeleid. Op de VVD na waren allen partijen content met dit voorstel.